Onze werkwijze

Organisatieontwikkeling, samenwerken en co-creëren

Inventarisatie, interviews

De start van een traject bestaat uit gesprekken en interviews met relevante betrokkenen (de stakeholders) uit de organisatie om te zien waar de organisatie staat, wat de wensen en verlangens zijn, welke dynamieken spelen en als aanzet voor het bepalen van de ambities en (leer)doelen.

Kansen, ambitie en leerdoelen

Met elkaar kijken wij naar de informatie en ervaringen uit de gesprekken en interviews. Wat zijn de blinde vlekken, waar stroomt het, waar zit het vast. Wij ontdekken de kansen en groeimogelijkheden. Die kunnen liggen op het inhoudelijk vlak (strategie en structuur) maar zeker ook op het vlak van leiderschap, persoonlijke- en teamontwikkeling.

In deze fase start de team-vorming waarvoor een eerste sessie kan worden gepland (I. Groepsintake en leerdoelen). Ambitie en leerdoelen zijn aan het eind van deze fase duidelijk en geven richting. Werkvormen zijn workshops en groepsessies.

Strategie en structuur

Als het gaat om het formuleren van een nieuwe of aangepast strategie, beleid en daarvan afgeleid het bepalen van processen, rollen en verantwoordelijkheden, dan doen we dat in deze fase. Met een multidisciplinair team om zo alle ervaringen en ideeën aan tafel te hebben en in te zetten. Automatisering en IT zijn onlosmakelijk met deze fase verbonden en kunnen leiden tot selectie en implementatie van IT-toepassingen en oplossingen.

Prout bereidt steeds voor en brengt voorstellen en de modellen in. Team-vorming en de start van Team-ontwikkeling lopen parallel aan de inhoudelijke ontwikkeling (sessie II). Hiervoor worden aparte sessies gepland. Competentieontwikkeling kan onderdeel zijn van deze fase.

Organisatie

Gezamenlijk bepalen wij de meest passende, effectieve, stromende organisatie- en teamvorm die zorg dat richting de ambitie en bestemming wordt bewogen. Hoe wordt samenwerking bevorderd en vindt communicatie met interne afdelingen maar ook klanten, leveranciers en betrokkenen (stakeholders) plaats.

We kijken naar omvang (aantal mensen) maar ook naar benodigde competenties, kwaliteit en ontwikkeling van leiderschap, professionals en teams. Waar staan we nu en wat waar willen we naartoe. Wat hebben we daar voor nodig en wat betekent dit voor de individuele ontwikkeling en voor de teams. Leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling sluiten aan bij de opdracht en de ontwikkeling van het team (sessie III). Consultancy en coaching komen hier elkaar tegen en trekken gezamenlijk op. De onderstroom en de bovenstroom ontmoeten elkaar.

Doen en ervaren door training en opleiding

De implementatie van wat in de voorgaande fase is ontwikkeld start. De kansen zijn geïdentificeerd en omgezet naar acties, interventies, strategie, structuur, persoonlijke- en team-ontwikkeling. Leidinggevenden en professionals worden getraind en opgeleid in bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze, een nieuw systeem, een nieuwe samenwerkingsvorm met interne of externe partijen.

Dat doen we door te ervaren en gaan doen, prototypes te maken, gezamenlijk te leren. Hoe kunnen we zoveel mogelijk aansluiting en draagvlak krijgen. Welke vorm in communicatie en training past daarbij. Trainen doen we gezamenlijk, we zijn allen meester en leerling tegelijkertijd. Het is nooit eenrichtingsverkeer. Door te doen leren we wat is ontwikkeld en hoe we dat in de praktijk kunnen toepassen.

Coaching

Tijdens de implementatie komen we alles tegen. Leren om te gaan met een nieuw, beleid, proces, werkwijze of gewenst, dienend gedrag. Dat kan spannend zijn, angst geven, overmoed of kan leiden tot weerstand en afwachten. Hier kom je jezelf tegen, als leider als professional, als team. In deze fase vindt de verdere ontwikkeling van leiderschap en het team plaats en wordt verdiept (sessie IV en V, maatwerk). Leiderschapsontwikkeling ondersteunt bij persoonlijk groei en groei van het team en de organisatie.

Begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling helpt je als mens en professional te groeien. Dit geeft inzicht en helpt oude patronen te herkennen en nieuwe patronen en gedrag in te zetten. De leerdoelen en vraag zijn zijn steeds uitgangspunt. Zodat we als individu, team en organisatie bewegen naar een gewenste toekomst, de ambities en gestelde doelen. Meer beweging, veerkracht en persoonlijk resultaat.

TESTKE

© Prout

Teamvorming en -ontwikkeling

Elke organisatie is uniek. Elk traject voor teamvorming en teamontwikkeling is uniek. De ontwikkeling van de inhoud (professie), leiders, professionals en het team gaan hand in hand en versterken elkaar. Voor de vorming- en ontwikkeling van een team hebben we een kader ontwikkeld met een vijftal onderdelen en sessies. De sessies worden ingericht naar de vraag, situatie en organisatie en is daardoor altijd maatwerk en toegespitst. Bij de groepsintake maken we gebruik van modellen om inzicht te krijgen in ieders individuele rol en de verschillende rollen binnen het team. Ook de inhoud in de vorm van rollen en verantwoordelijkheden, competenties en governance hebben een plaats.

In fases
De ontwikkeling van een team gaat in fases. Wij maken daarbij gebruik van verschillende invalshoeken en Team modellen. Je kunt als team pas naar een volgende fase als je de voorgaande hebt doorlopen. En ook als ieder teamlid die fase doorlopen heeft. De ontwikkeling van een team gaat gelijk op met ontwikkeling van de leider. Vandaar dat wij bij het ontwikkelen van een team ook aandacht besteden aan (individuele) coaching van de leider en leiderschap en dit parallel laten lopen aan de ontwikkeling van het team.

Beknopte assessment
Bij de start van een traject voor teamontwikkeling, eventueel als onderdeel van een traject voor organisatieontwikkeling, samenwerken & co-creëren, doen wij een beknopte assessment van de teamleden. Hiermee krijgen wij inzicht in de samenstelling van het team en of alle rollen en plekken bezet zijn.

Vraagstukken en leerdoelen
Met de leidinggevende bepalen we de vraag en ambities en toetsen die in het team. Hiermee gaan wij aan de slag middels team-sessies (het kader). Mogelijke vraagstukken en leerdoelen zijn:

 • Vergroten van de effectiviteit van een team
 • Bevorderen van de samenwerking daar waar het vast zit en er geen beweging is
 • Bepalen van de ambities, richting en doelstellingen
 • Weer beweging krijgen in of tussen teams waar zichtbare en/of onzichtbare conflicten spelen.
 • Iedereen tot zijn/haar recht laten komen in een team, gebruik maken van elkaars krachten.
 • Rollen en plaats in een team inzichtelijk maken.

Persoonlijke ontwikkeling

Er kunnen verschillende aanleidingen en behoeftes zijn voor individuele coaching of begeleiding. Voor eenieder is dat anders. Het hangt af van de situatie waar je in zit, wat dat van je vraagt, hoe het je lukt om antwoord te geven en je rol.

 • Je herhaalt bijvoorbeeld onbewust een bepaald gedrag wat je niet meer helpt
 • Je vindt het moeilijk om je plek te vinden en in te nemen.
 • Je wilt onderlinge relaties verbeteren of versterken.
 • Je hebt steeds onenigheid met die ene collega, of met je leidinggevende, de directeur, etc..
 • Je ervaart voor jou lastige emoties zoals angst, woede, onrust of verdriet.
 • Je vindt het moeilijk te veranderen en mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen
 • Je wilt meer balans in werk/privé verhouding
 • Je vindt het lastig om grenzen te accepteren of aan te geven.
 • Je wilt zicht krijgen op kwaliteiten, valkuilen, je krachten en hoe deze verder te ontwikkelen
 • Je werkt liever alleen en niet met anderen.

Jouw vraag
Bij individuele coaching kijken wij in eerste instantie naar je vraag. Onderzoeken de achtergrond, de daarmee verbonden thema’s en bepalen concrete leerdoelen. Ooit is het gedrag en patroon ontstaan en was toen een goed antwoord op de situatie die er was.

Nieuwe keuzes
Wij kijken naar de krachtkant daarvan, hoe het je zo ver heeft gebracht. Daarnaast kijken we ook naar welk gedrag en overtuigingen je nu niet meer helpen. Hoe herken je die en hoe kom je tot een nieuwe invulling. Wij kijken naar je verlangens én gemis en onderzoeken door te ervaren welke nieuwe keuzes je kan maken. Wat helpt je, zodat je autonomie groeit en je het gevoel hebt de regie (weer) in handen te hebben.

Potentieel
Je wordt je steeds meer bewust van je potentieel, hulpbronnen en keuzemogelijkheden.  Je energie neemt toe. Waardoor je met meer (innerlijke) zekerheid en gemak je plek inneemt binnen de omgeving waarin je leeft en werkt.

Ervaringsgerichte oefeningen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding vanuit de visie dat een mens het beste leert door te ervaren.

Leiderschapsontwikkeling

Wij begeleiden bestuursleden, directeuren en managers bij het ontwikkelen van hun leiderschap. Zodat je met vertrouwen een volgende stap kunnen zetten in je ontwikkeling als leider. We doen dit voor zowel beginnende leiders, MT’s als voor senior management. Als je een stap wilt zetten in je carrière, of je een meer verdiepend inzicht wilt hebben in je persoonlijke kwaliteiten en hoe deze effectief in te zetten.

De vraag
Iedere vraag, leider en situatie is uniek. We kijken gezamenlijk naar welke thema’s spelen, naar de (persoonlijke) behoefte, je achtergrond, omgeving en komen zo tot een invulling en programma. Een leider geeft richting aan zowel de inhoud als het proces. Samen kijken we wat je wilt ontwikkelen, welke krachtkant, waar je meer van wilt en wat je het liefst achterwege laat en minder wilt doen.

Mogelijke vragen zijn:

 • Hoe kan ik beter delegeren en verantwoordelijkheid laten daar waar die hoort?
 • Welke kwaliteiten heb ik te ontwikkelen om een volgende stap te maken in mijn leiderschap en hoe doe ik dat?
 • Welke rollen heb ik als leider en hoe kan ik die op effectieve wijze inzetten?
 • Hoe kan ik omgaan met de verschillende aspecten van leiderschap zoals macht hanteren, voorbeeldfunctie, eenzaamheid en overdracht?
 • Hoe zorg ik voor betere samenwerking binnen en tussen teams zodat we richting de gewenste bestemming gaan en onze doelen halen?

Professioneel leiderschap
Leiderschap gaat meer over zijn dan over doen. De eerste en belangrijkste keuze van een leider is de keuze om te dienen. Als je je professionele leiderschap verbindt met wie je bent, inclusief je persoonlijke geschiedenis, je pluspunten en schaduwkanten, word je als leider betrouwbaar. Ontwikkelen van leiderschap gaat in eerste instantie over je eigen interne ontwikkeling om die vervolgens extern in organisatie in te zetten om je verlangen en doelen te realiseren.

Rol, positie en plek
De positie die je hebt, de plek vanuit waar je je leiderschap invult bepaalt in belangrijke mate wat je kunt betekenen voor het team, afdeling, organisatie en hoe effectief je kunt zijn. Wat is de plek die dienend is en je helpt om jouw- en de organisatiedoelen na te streven en realiseren. Wanneer leidt je, wanneer volg je. Hoe wordt leiderschap en lidmaatschap door jou ingevuld en kun je daarin bewegen.

Welke rol heb je in de organisatie. Draag je bij, ben je participatief, leidend, beschouwend, teruggetrokken of gericht op verbetering?  Hoe vul je je rol in en hoe kun je tussen de verschillende rollen wisselen zonder dat het je moeite kost en dat het jou en de organisatie dient.

Leren
Tijdens de gesprekken en ontmoetingen komen de onderwerpen aan bod en wordt geleerd door inzicht, ervaren, heldere taken en ‘learning on the job’.